Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

RS Creations v.o.f. gevestigd te Elim
KVK: 92666752
www.rscreations.nl
RS Creations is een bedrijf gespecialiseerd in het maken van 3D print en laser gesneden modellen van uw favoriete foto. Daarnaast bieden wij ontwerp- en ontwikkelhulp en verkopen wij eigen producten en producten van derden.

In deze voorwaarden wordt verwezen naar RS Creations als “Wij”, “ons”, “onze” of “RS Creations”.

In deze voorwaarden wordt verwezen naar de klant als “klant” of “opdrachtgever”.

Als klant wordt verstaan: een persoon die een afbeelding upload naar onze website, een persoon die een bestelling plaatst via onze webshop of een persoon die ons op andere wijze een opdracht geeft of met RS Creations een overeenkomst sluit.

Onder object wordt verstaan: een weergave van een ontwerp bijvoorbeeld in de vorm van foto’s, (digitale) tekeningen, CAD modellen, schetsen, ontwerpbeschrijvingen of prototypes.

Intellectuele eigendomsrechten van de klant

De klant behoudt de intellectuele eigendomsrechten van zijn of haar producten, modellen en productietekeningen. Wij zullen foto’s, modellen of productietekeningen die bij ons ingediend worden niet
publiceren of aan derden verstrekken zonder expliciete toestemming van de klant.
De klant dient alle relevante eigendoms- of gebruiksrechten van de aangeleverde modellen en productietekeningen te bezitten. RS Creations gaat ervan uit dat de klant beschikt over deze rechten. RS Creations kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van aangeleverde afbeldingen,
modellen of productietekeningen.
Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren als het vermoeden bestaat dat de klant niet beschikt over de nodige eigendomsrechten, als een afbeelding, model of productietekening tegen wettelijke bepalingen in gaat of naar eigen inzicht.

Intellectuele eigendomsrechten van RS Creations
Wanneer RS Creations tekenwerk, ontwerpwerk, conceptontwikkeling of dergelijke werkzaamheden uitvoert behoudt zij de intellectuele eigendomsrechten over haar eigen werk, tenzij anders overeengekomen. Foto’s en tekeningen gemaakt door RS Creations bevatten copyright en mogen niet zonder expliciete toestemming gereproduceerd of gebruikt worden.

Gebruik door derden
Op al onze ontwerpen en afbeeldingen berust copyright. Gebruik door derden is daardoor niet toegestaan, mits daar toestemming voor gegeven is. (contractueel)

Prijzen
RS Creations berekent prijzen voor snij of printopdrachten vooraf op basis van de aangeleverde digitale productietekening of vaste prijzen vermeld in de webshop.
Hoewel wij ons best doen om een accurate inschatting te maken kunnen de
productiekosten hoger uitvallen dan berekend. Hogere productiekosten komen voor rekening van RS Creations, maar mocht dit verschil naar ons idee te groot zijn dan kan RS Creations de opdracht weigeren. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en het betaalde bedrag wordt teruggestort.

Eventuele verzend- of transportkosten naar leveringsadres komen voor rekening van de klant.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en software fouten.

Garantie
Wij garanderen alleen dat de door RS Creations gemaakte producten voldoen aan de specificaties van de ingediende tekening en het gekozen materiaal met inachtneming van de gebruikelijke toleranties.
Een door de klant geüploade of anderszins verstrekte tekening/afbeelding wordt, tenzij door de klant uitdrukkelijk anders vermeld, geïnterpreteerd als definitieve productie- tekening en wordt zonder wijzigingen geproduceerd.
Standaard worden gemaakte producten onafgewerkt geleverd waardoor fenomenen van het productieproces (bijvoorbeeld kleine oneffenheden, smeltranden en/of reflectie, snedebreedte) zichtbaar kunnen zijn.
Wij garanderen niet dat een bij ons gemaakt product geschikt zal zijn voor een bepaald doel.
RS Creations vervangt of vergoedt dan ook geen producten wanneer er een probleem is met het ontwerp, de materiaalkeuze of het functioneren. De klant moet er vanuit gaan dat er verschillende pogingen nodig zijn om een ontwerp te perfectioneren. Prototyping
en verfijning zijn integrale onderdelen van het ontwerpproces, met name wanneer in elkaar passende onderdelen gemaakt worden.
Indien een product niet voldoet aan de specificaties of defect blijkt dient de klant ons direct schriftelijk op de hoogte te stellen van alle gebreken. Stuur de producten niet terug tenzij wij daarom vragen. In overleg met ons kan de klant kiezen voor vervanging, herstel of restitutie van het aankoopbedrag.

Levertijd
De levertijd wordt vóór aankoop door RS Creations bij benadering aangegeven. Wij streven er naar de producten binnen 10 werkdagen op te leveren voor verzending of afhalen.
De levertijd gaat pas in wanneer door de klant een akkoord is gegeven op de prijsopgaaf of offerte en wanneer alle benodigde commerciële en technische informatie ed. (o.a. productietekeningen, gewenst materiaal, contactgegevens) bij ons binnen is.

Wijzigingen in de productietekeningen, gewenst materiaal of gevraagde hoeveelheden
kunnen leiden tot meer- of minderwerk met andere kosten en levertijden ten gevolge.
Een overschrijding van de levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij
dit schriftelijk is overeengekomen.
Hoewel wij ons uiterste best doen om te zorgen dat de producten zo snel mogelijk bij de
klant zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de
postbezorger of transporteur.

Annulering van opdracht
Wederpartij is consument. Annuleert de consument de opdrachtovereenkomst, dan mag geen schadevergoeding aan
de consument in rekening worden gebracht. Wel mogen alle reeds gemaakte onkosten aan
de consument in rekening worden gebracht. RS Creations heeft deze vastgesteld op €12.50 incl 21%BTW.
Wederpartij is zakelijke klant
Indien een zakelijke klant een opdracht annuleert, dan is het wel toegestaan
annuleringskosten in rekening te brengen. De hoogte van deze annuleringskosten zijn 25%
van het totale factuurbedrag + de gemaakte onkosten.

Retourneren
Niet-op-maat gemaakte producten kunnen binnen 7 dagen na aankoop geretourneerd worden, waarna het volledige aankoopbedrag gerestitueerd wordt.
Bij retournering zijn de verzendkosten en het verzendrisico voor de klant.
Producten die door ons op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.

Eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen blijven eigendom van RS Creations totdat de volledige betaling ontvangen is.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die RS Creations doet, op
alle overeenkomsten die zij sluit, op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, op het gebruik van de website van RS Creations en op al onze overige diensten.
Een overeenkomst komt tot stand door een online bestelling, een bevestiging per email, een bevestiging per telefoon of mondelinge bevestiging.
Door wederpartijen gehanteerde inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de door RS Creations gesloten
overeenkomsten.
Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van RS
Creations neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. RS
Creations mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.

× Stuur ons een bericht